Ďakujeme za vašu dôveru už viac ako 11 rokov. Sme prvý a najväčší internetový officiálny predajca na Slovensku značky LARENS. Váš COLLAGENLUX.SK
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia: 09:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 29,99 EUR a máte dopravu ZADARMO

 

 

 

 

Zásady ochrany osobných údajov                                                                           

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ANESIS, s.r.o., zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 91972/B, so sídlom Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď, IČO: 47 379 383, email: info.collagenlux@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov a iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností.  Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

Eshop

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email, spracúvame za účelom  komunikácie pred prijatím objednávky, prijatia a vybavovania objednávky cez e-shop a plnenia si zmluvných a zákonných povinností s tým súvisiacich. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy. Osobné údaje z predzmluvnej komunikácie uchovávame počas 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov.

Užívateľský účet 

Osobné údaje registrovaných zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email, spracúvame za účelom  správy užívateľského účtu na základe vášho súhlasu. Osobné údaje uchovávame po dobu vašej registrácie na web stránke. 

Online chat

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom online chatu spracúvame za účelom vybavenia vášho dopytu na právnom základe plnenie zmluvy. Uchovávame ich po dobu 6 mesiacov. 

Priamy marketing

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje spracúvame 3 roky, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov. 

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. 

Spolupráca 

Pokiaľ máte záujem o spoluprácu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel.č.  a typ spolupráce na právnom základe plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas doby. trvania spolupráce. 


 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať 

 • zaslaním oznámenia na email info.collagenlux@gmail.com,
 • zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru, 
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu ANESIS, s.r.o., Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď.
   
 1. Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. dopravca alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona, napr. daňový úrad či SOI. 

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú: 

 • Externá účtovníctva firma
 • Prevádzkovateľ eshop.rychlo.sk spoločnosť Golemos, s.r.o.
 • Prevádzkovateľ Smartsupp.com
 • Poskytovať platobnej brány GO PAY.

Vaše osobné údaje poskytujeme aj ďalším príjemcom v súvislosti s prevádzkovaním web stránky a marketingom, a to najmä:

 • Google, 
 • Facebook Inc. 
 • Facebook Pixel

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny – USA v súvislosti s využívaním služieb Google a Facebook. 

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info.collagenlux@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v systéme pre administráciu eshopu eshop.rychlo.sk a online aplikácii Smartsupp.  Používame tie služby Googe Analytics, Adwords a Facebook Pixel.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel.  Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 

 1. Aké máte práva?
 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

 1. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

 

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: 

 • zaslaním oznámenia na email info.collagenlux@gmail.com,
 • zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru, 
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu ANESIS, s.r.o., Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď. 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. 

Novinky z nášho blogu

Dnes pridávame do ponuky LARENS WellU dlho očakávanú masku Detox Green Clay Mask.
20.01.2023
Dnes pridávame do ponuky LARENS WellU dlho očakávanú masku Detox Green Clay Mask.
Dokonalá príležitosť zažiariť s hladkou, dobre vyživenou pokožkou! Hľadáte produkt, ktorý Vašu pleť nielen účinne (a okamžite!) vyčistí, ale aj doplní... čítať celé
Dermo Wash Face & Body mení balenie a obsah
03.01.2023
Dermo Wash Face & Body mení balenie a obsah
Dermo Wash Face & Body má nové balenie s flip-top uzáverom, ktorého tvar nadväzuje na odličovaciu kozmetiku značky Larens od Wellu. čítať celé
Collagen Peptide Face & Body Wash – extra porcia peptidov a elektrolytov pre pokožku
20.12.2022
Collagen Peptide Face & Body Wash – extra porcia peptidov a elektrolytov pre pokožku
Regeneračný a vyživujúci umývací gél na tvár a telo s receptúrou založenou na formule Biopeptide Complex a Nutrivi vody. Vyvážené pôsobenie prírodných... čítať celé
Double Effect Mascara bude už čoskoro dostupná v e-shope
26.10.2022
Double Effect Mascara bude už čoskoro dostupná v e-shope
Natočenie a predĺženie, alebo skôr objem a zahustenie? Každá z nás očakáva od maskary niečo iné. Tu je novinka Larens Colour: Double Effect Mascara, k... čítať celé
Pridajte sa k nám a získajte informácie ohľadom nákupov a produktov LARENS
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk