Internetová stránka WWW.COLLAGENLUX.SK používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizovaných reklám a analýzu návštevnosti. Viac informácií.

 


 

 


Informácie » Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

Anesis, s.r.o.

Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď

alebo mailom frantisek.franko.anesis@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.collagenlux.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. X ods. XII obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.collagenlux.sk.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Meno, priezvisko, titul: ......................................................................

Adresa: ............................................................................................

Telefónne číslo: ................................................................................

Mail: ................................................................................................

 

(ďalej len „spotrebiteľ“)

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom

Obchodné meno: Anesis s.r.o.

Registrácia:             spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91972/B

Sídlo:                      Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď

Zast.:                      František Franko, konateľ

IČO:                        47 379 383

DIČ:                        2023858364

IČ DPH:                   Nie je platcom DPH

email:                      frantisek.franko.anesis@gmail.com

tel.:                         00421 944 941 514

(ďalej len „predávajúci“)

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa ................................ a potvrdenia objednávky zo dňa ...................

Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.collagenlux.sk):

...........................................................................................................................................................................,

ktorý mi bol dodaný dňa ...........................................................

 

tovar som vrátil osobne/doručením prevádzkovateľovi na adresu:

(nehodiace sa preškrtnite)

Anesis, s.r.o.
Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

V ........................................, dňa ....................................

 

............................................

podpis spotrebiteľa